Για την εισαγωγή στο σύστημα εισάγετε το username-password που χρησιμοποιείται στη σχολή σας.

username password
ΑΦΜ ΑΜΚΑ


Οταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων σας πατήστε το κουμπί submit.

Αγαπητέ κύριε/κυρία,

Συνημμένα θα βρείτε ερωτηματολόγιο που αφορά στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του (πρώην) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας" στο οποίο συμμετέχετε.

Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία.

Παράλληλα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση), για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του Κανονισμού ΕΚΤ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς, πραγματοποιείται ιδίως υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των περιπτώσεων γ` και ε` της παραγράφου1 του άρθρου 6 και της περίπτωσης ζ` της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 . Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, διατηρείτε - ως υποκείμενα των δεδομένων - τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση».


Σύμφωνα με τον Κανονισμού του ΕΚΤ (άρθρ. 273 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, «Omnibus») καταργούνται οι τρεις κοινοί δείκτες CO12, CO13, CO14 που μετρούν τους συμμετέχοντες με βάση το είδος του νοικοκυριού στο οποίο κατοικούν. Οι δείκτες αυτές απαντούσαν στις παρακάτω ερωτήσεις των Απογραφικών Δελτίων Εισόδου: Δ1: «Είστε μέλος νοικοκυριού στο οποίο κανείς δεν εργάζεται; Δ2: Είστε μέλος νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα στο οποίο κανείς δεν εργάζεται; Δ3: Είστε μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα;»


Για οποιοδήποτε πρόβλημα καλέστε στο
2231060197 (Τμήματα Λαμίας)
2228099516 (Τμήματα Χαλκίδας)
Για πιο γρήγορη επικοινωνία: email: panawths@gmail.com
skype: panos.oiko
Στο email συμπληρώστε ΑΦΜ (εάν είστε φοιτητής/τρια- Ονοματεπώνυμο και περιγράψτε αναλυτικά το πρόβλημα που εμφανίστηκε.
Οικονόμου Παναγιώτης, Third Party Contractor